35η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 27η Ιουλίου 2023

5

35η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 27η Ιουλίου 2023

35η Πρόσκληση μελών οικονομικής επιτροπής – 27η Ιουλίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Emai : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου

Δήμος Χαλανδρίου, 21/07/2023
Α.Π.: 27926

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιήσετε
έγκαιρα το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων)
ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(να συμμετέχετε στην τηλεδιάσκεψη της
Οικονομικής Επιτροπής σε περίπτωση
απουσίας των τακτικών μελών με τη σειρά
της εκλογής σας αρ.74 & 75 Ν.3852/10 κατόπιν
ενημέρωσης σας από το Τμήμα Υποστήριξης
Δημοτικών Οργάνων)
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

35η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου) την  27η Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Καθορισμός εισφορών για χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων και προγραμμάτων για την αθλητική περίοδο από 01/09/2023 έως 31/08/2024.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης  για  έγκριση  Έκτακτης  Οικονομικής  Επιχορήγησης  για  την    Α’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Χαλανδρίου, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης  για  έγκριση  Έκτακτης  Οικονομικής  Επιχορήγησης  για  την    B’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Χαλανδρίου, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο: «Αμοιβή για την καταπολέμηση επιβλαβούς εντόμου».
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για την παροχή υπηρεσιών για κέρασμα παγωτού στην εκδήλωση για τη λήξη της καλοκαιρινής εκστρατείας ανάγνωσης της παιδικής βιβλιοθήκης του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Σύνταξη κατάστασης απόρων για οικονομικό βοήθημα.
 1. Έκδοση Χ.Ε.Π. για τον Τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων B’ εξάμηνο.
 1. Παράταση της τρίμηνης προθεσμίας αποδόσεως λογαριασμού στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου κ. Αριάδνης Δανά, η οποία έχει καταστεί υπόλογος.
 1. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο «Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής Οικονομικών/Διοικητικών, Ανανέωση Αδειών Χρήσης (RELEASES 2023-2024)», έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 47/2023 μελέτης και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής Οικονομικών/Διοικητικών, Ανανέωση Αδειών Χρήσης (RELEASES 2023-2024)» προϋπολογισμού 65.893,60 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
 1. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με τίτλο: «Προμήθεια Αλατιού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών» Α.Μ. 96/2023, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 96/2023 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, συνολικού προϋπολογισμού 52.771,00 € και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο: «Προμήθεια Αλατιού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών» Α.Μ. 96/2023.
 1. Έγκριση σύναψης Σύμβασης με οικονομικό φορέα για την «Υπηρεσία διαχείρισης, αξιοποίησης & τελικής διάθεσης προς ανακύκλωση σε αδειοδοτημένο πάροχο εντός Ν. Αττικής, μη-επικίνδυνων αποβλήτων του Δήμου που περιέχονται στο μπλε & κίτρινο κάδο απορριμμάτων, τα οποία περιέχουν και σύμμεικτα απορρίμματα».
 1. Έγκριση σύναψης Σύμβασης με οικονομικό φορέα για την «Υπηρεσία μεταφοράς, διαχείρισης, αξιοποίησης & τελικής διάθεσης προς ανακύκλωση σε αδειοδοτημένο πάροχο εντός Ν. Αττικής, μη-επικίνδυνων αποβλήτων του Δήμου, ΑΕΚΚ, κλαδεμάτων & ογκωδών απορριμμάτων που περιέχουν και σύμμεικτα απορρίμματα».
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 982/2023 απόφασης Δημάρχου (Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολύδωρο Τακόπουλο, με ΑΜ ΔΣΑ 13806, για τη σύνταξη και την κατάθεση της κλήσης ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, για τον προσδιορισμό νέας δικάσιμου έτσι ώστε να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της από 12.3.2020 αίτησης του Δήμου Χαλανδρίου (ΓΑΚ 2579/2020 και ΕΑΚ 270/2020), για προσδιορισμό οριστικής τιμής μονάδας για τις περιπτώσεις μετατροπής τμημάτων γης σε ισάξια χρηματική συμμετοχή, μετά την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής στην Πολ. Ενότητα 16, της περιοχής Έθνος του Δήμου Χαλανδρίου).

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ