26η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 4η Ιουλίου 2024

11

26η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 4η Ιουλίου 2024

26η Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής 2024 – 4η Ιουλίου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : [email protected]
Αρμόδια : Σ. Ηλιακοπούλου
Δήμος Χαλανδρίου, 28/06/2024
Α.Π.: 23911

ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΙΝ:
1) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2) ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
3) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
4) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

26η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 – Γραφείο Δημάρχου), την 4η Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 8 κ΄9 του Ν. 5056/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Έγκριση της Διαχειριστικής έκθεσης και του Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2021, του Δήμου Χαλανδρίου.
 1. Καθορισμός ωρών εργασίας του προς πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2024 – 2025.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για τις ανάγκες του προγράμματος UIA05-255 CulturalH.ID.RA.N.T.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου με την επωνυμία: ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ, για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2024.
 1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου με την επωνυμία ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.
 1. Απόδοση λογαριασμού 2.858,00€ εντάλματος προπληρωμής (Αρ. Β/450) για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των Δημοτικών Συμβούλων κ. Αθανασάτου Ιωάννας και κ. Λυμπεράτου Γεράσιμου, για το διάστημα από 01.05.2024 έως 03.05.2024 (αναχώρηση 01.05.24 επιστροφή 03.05.24), για τη συμμετοχή τους σε τελετή βράβευσης στη Βαρκελώνη, για τα ετήσια Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική και απαλλαγή του μονίμου υπαλλήλου Γρηγορόπουλου Γρηγόριου – Λεωνίδα από υπόλογο διαχείρισης του ανωτέρω ποσού.
 1. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (22685/19-06-2024).
 1. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (23622/27-06-2024).
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τους χρηματικούς καταλόγους 527/2024 & 577/2024 (αρχικοί ΧΚ 2725/2023 & 2799/2023).
 1. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τον χρηματικό κατάλογο 3552/2024.
 1. Έγκριση πρακτικού Γνωμοδοτικού Οργάνου, έγκριση ανάθεσης και σύναψης συμφωνητικού για την πραγματοποίηση μίας (1) εκδήλωσης στο Φεστιβάλ Ρεματιάς 2024.
 1. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΟ 2030» Α.Μ. 53/2024, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 53/2024 μελέτης και κατάρτιση όρων Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΟ 2030» προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
 1. Έγκριση πρακτικού Νο ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά την κατακύρωση αποτελέσματος (οριστικός ανάδοχος) του διαγωνισμού με αντικείμενο: «Δαπάνη Διαμονής μελών Κ.Α.Π.Η σε Ξενοδοχείο» Α.Μ. 29/2024.
 1. Έγκριση Πρακτικού Νο 4 της Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών που αφορά στην κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού με αντικείμενο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών καθαριότητας και υγιεινής» για την Ομάδα Α: «Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού».
 1. Λήψη απόφασης για Α) την έγκριση πρακτικού επανεξέτασης οικονομικών προσφορών του Διαγωνισμού που αφορά την ΟΜΑΔΑ 7:«Απορριμματοκιβώτια χωρητικότητας 30- 35m3 με μηχανικό σύστημα κάλυψης οροφής με μουσαμά», του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, με αντικείμενο την ‘προμήθεια εξοπλισμού’», Β) Ακύρωση της 801/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής κατά το μέρος ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ΟΜΑΔΑ 7, Γ) Ακύρωση της 74/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής κατά το μέρος που αφορά στην κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την ΟΜΑΔΑ 7 και Δ) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ΟΜΑΔΑ 7 του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, με αντικείμενο την ‘προμήθεια εξοπλισμού’».
 1. Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για αναπηρικό ΙΧ επιβατηγό (ΑμεΑ), επί της οδού Ρόδων 20, στην εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή του ΠΑΤΗΜΑΤΟΣ (πέριξ κοιμητηρίου) στον Δήμο Χαλανδρίου.
 1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνα Χρονοπούλου Α.Μ. Δ.Σ.Α 37275, όπως γνωμοδοτήσει επί του υπ’ αρ. πρωτ. 23037/2024 αιτήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Έργων (εξωδικαστικός για μη καταχωρηθέν τιμολόγιo).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 916/2024 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στην δικηγορική εταιρεία Θεόδωρος Μαντάς και Συνεργάτες, Κυρίλλου Λουκάρεως 19 Αθήνα, για τη μελέτη, σύνταξη και κατάθεση απαντητικού Υπομνήματος ενώπιον της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ).
 1. Έγκριση της υπ’ αρ. 943/2024 απόφασης Δημάρχου (Παροχή πληρεξουσιότητας στη Δικηγόρο Αθηνών   Άννα   Π.   Γαβαλά,   (ΑΜ.Δ.Σ.Α.   23768)  όπως   γνωμοδοτήσει αναφορικά με τη διαδικασία για την καταβολή αποζημίωσης λόγω επανεπιβολής απαλλοτρίωσης σε ακίνητο που βρίσκεται στο Ο.Τ. 565 επί της οδού Ευρυτανίας).

Σε   περίπτωση   απουσίας   σας,   παρακαλούμε  να   ενημερώνετε  εγκαίρως   το   Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων, προκειμένου να καλείται  αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ